Volejbal Košická

Pravidlá Volleytour Košická

I.Turnaje sa organizujú v termínoch uvedených na týchto
stránkach, pričom organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu zo závažných dôvodov. Turnajov sa zúčastňuje spravidla 5 družstiev. Ak je nedostatok "domácich", je možné prizvať hosťujúce družstvo primeranej úrovne, čo je v kompetencii organizátora. Turnaja sa zúčastní maximálne 6 družstiev.

II.Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči uvedení v TABUĽKE. V ľavej časti tabuľky sú iba tí HRÁČI, ktorí sa pravidelne zúčastňujú volejbalu na Košickej v pondelok, stredu, piatok alebo v sobotu. V pravej časti tabuľky sú NÁHRADNÍCI, to sú hráči, ktorí sa týchto volejbalov zúčastňujú nepravidelne, sporadicky z dôvodu nedostatku HRÁČOV, iní hráči sa turnajov nezúčastňujú. NÁHRADNÍKOV je možné použiť len adekvátne ku skupine, ku ktorej sú priradení. NÁHRADNÍCI by sa mali zúčastňovať až po vyčerpaní možnosti použitia všetkých HRÁČOV.

III.Právo zostaviť a prihlásiť družstvo na turnaj má ktorýkoľvek z HRÁČOV v ľavom stĺpci tabuľky, pričom platí pravidlo maximálneho počtu družstiev, takže kto skôr príde...
Prihlasovanie na jednotlivé turnaje série VOLLEYTOUR KOŠICKÁ je možné výlučne prostredníctvom sekcie VOX POPULI na týchto stránkach.
Prihlasovanie sa začína vždy až v deň nasledujúci po skončení predchádzajúceho turnaja a trvá do zahájenia aktuálneho turnaja.
Nahlasovanie na septembrový turnaj začína 15. augusta príslušného roku. Uvedené sa týka aj dopĺňania, resp. akýchkoľvek zmien v jednotlivých družstvách.
Odhlasovanie už prihlásených hráčov je možné výlučne prostredníctvom sekcie VOX POPULI na týchto stránkach, odhlasovanie posledný deň pred turnajom (piatok) výlučne prostredníctvom SMS (zasiela odhlasujúci sa hráč, podľa možnosti s uvedením dôvodu odhlásenia) organizátorovi. Dôležité vo vzťahu k ustanoveniam odseku V.

IV.Družstvo sa môže prihlásiť len v prípade že má na celý turnaj k dispozícii minimálne 5 vlastných hráčov ako základ, z toho min. 2 ženy. Na ihrisku musí byť minimálne 5 maximálne 6 hráčov, z toho vždy minimálne 2 ženy. Striedanie v družstve je neobmedzené v súlade s príslušnými skupinami, v ktorých sa hráči nachádzajú - platí v prípade že sa družstvo prihlási na turnaj s viac ako 6 hráčmi. Striedanie resp. požičiavanie hráčov medzi jednotlivými družstvami nie je možné.
Pomer HRÁČOV a NÁHRADNÍKOV v družstve musí byť minimálne 3/3. Družstvá v ktorých by bolo viac NÁHRADNÍKOV ako HRÁČOV sa môžu na turnaj prihlásiť až v prípade, že týždeň pred turnajom (v sobotu) nebude naplnená kapacita turnaja.

V.Výnimka v požičaní hráča je možná len v prípade zranenia hráča na turnaji, alebo ak hráč odriekne účasť na turnaji v deň turnaja, max jeden deň pred turnajom (zranenie, choroba, úmrtie v rodine a pod.). Môže byť nahradený hráčom z rovnakej alebo slabšej skupiny.
V prípade, že hráč odriekne účasť na turnaji skôr (ako v deň turnaja, resp. jeden deň pred turnajom) má dotknuté družstvo možnosť osloviť ostatných (všetkých) relevantných hráčov v tabuľke. Ak nikto z oslovených nebude mať záujem zúčastniť sa turnaja, platia ustanovenia o požičiavaní si hráčov z predošlého odseku.
Ak dotknuté družstvo túto možnosť nevyužije, stráca nárok na požičiavanie si hráčov na turnaji.
Ak dôjde k požičiavaniu hráčov v povolených prípadoch, nemôže požičaný hráč odohrať s družstvom, ktoré je nútené si hráča požičať viac ako jeden zápas. Tzn. hráči primeranej (príp. nižšej výkonnosti) sa musia v tomto družstve počas turnaja obmieňať.
Výnimka je možná len v prípade vyčerpania možností striedania všetkými spôsobilými, či ochotnými hráčmi (hráčkami)
Hráča (zo zoznamu HRÁČOV, alebo NÁHRADNÍKOV), ktorý na aktuálnom turnaji ešte nenastúpil za žiadne družstvo ani na jeden zápas (bez ohľadu na to, či bol prihlásený v nejakom družstve, alebo nie), možno prihlásiť do družstva aj v deň turnaja (zároveň odhlásiť z pôvodného družstva, ak už bol prihlásený), či už pred začiatkom turnaja, alebo v jeho priebehu.

VI.V prípade, že si družstvo nezabezpečí hráča z červenej alebo zelenej skupiny z dôvodu ich aktuálneho nedostatku, bude hrať len s hráčmi, ktorých si na turnaj v rámci pravidiel zabezpečí.

Možné kombinácie členov družstva.

M - muž, Ž - žena.

A k tomu samozrejme možnosti, kde je v každom družstve ešte viac žien, alebo tam je len päť hráčov, ale vždy dve ženy.

VII.Systém hodnotenia zápasov na turnajoch je nasledovný:
za víťazstvo 2:0 – 3 body, 2:1 – 2 body a za prehru 1:2 – jeden bod, 0:2 – nula bodov. V prípade rovnosti bodov u dvoch družstiev rozhoduje vzájomný zápas, v prípade rovnosti bodov viacerých družstiev sa rozhoduje ďalej v poradí – pomer setov a pomer lôpt v jednotlivých setoch a následne znova vzájomný zápas..

VIII.O spôsobe hrania (koľko setov, do koľko a s akým rozdielom) sa rozhoduje vždy na začiatku turnaja na základe kolektívnej dohody, podľa aktuálnych podmienok (počet družstiev, čas, ročné obdobie, počasie).

IX.Označovanie družstiev písmenami sa odvíja od losovania na prvom turnaji v sezóne. Následne sa písmená posúvajú medzi jednotlivými družstvami. Družstvo ktoré je aktuálne označené písmenom F resp. C pripravuje telocvičňu na turnaj.

X.Každý účastník turnaja získava body primerane umiestneniu jeho družstva na turnaji, tieto sa priebežne zarátavajú do celkového poradia VOLLEYTOUR KOŠICKÁ a na konci sezóny vyhodnocujú.

XI.Kritériá pre zaraďovanie do ZOZNAMU HRÁČOV A NÁHRADNÍKOV
V zozname HRÁČOV sú platiaci hráči, ktorí pravidelne hrávajú volejbal na Košickej v pondelok, alebo v stredu, alebo v piatok, alebo v sobotu (ďalej len VOLEJBAL NA KOŠICKEJ).

Dôvody (napr.opakovane neavizovaná, resp. neskoro avizovaná neprítomnosť HRÁČA napriek upozorneniu a pod.) a termín preradenia HRÁČA do zoznamu NÁHRADNÍKOV, sú výlučne v kompetencii organizátora volejbalu (pondelok, streda, piatok, sobota).

V zozname NÁHRADNÍKOV sú neplatiaci hráči ktorí sa VOLEJBALU NA KOŠICKEJ zúčastňujú nepravidelne, sporadicky z dôvodu neprítomnosti niektorého z HRÁČOV.

Ak HRÁČ z akýchkoľvek dôvodov prestane pravidelne hrávať VOLEJBAL NA KOŠICKEJ a je nahradený novým HRÁČOM, automaticky je presunutý do zoznamu NÁHRADNÍKOV a aj v nasledujúcej sezóne už bude v zozname NÁHRADNÍKOV.

Ak sa NÁHRADÍK nezúčastní VOLEJBALU NA KOŠICKEJ (nie turnaja) minimálne šesť krát (z toho minimálne trikrát v období august - január a trikrát v období február - júl) v aktuálnej sezóne (od začiatku septembra do konca augusta) bude zo zoznamu NÁHRADNÍKOV vymazaný.

Nový (aj staronový) hráč môže byť do zoznamu NÁHRADNÍKOV pridaný kedykoľvek, ak sa v aktuálnej sezóne minimálne tri krát (v súlade s ustanoveniami predošlého odseku) zúčastnil VOLEJBALU NA KOŠICKEJ.

Presuny hráčov medzi zoznamom HRÁČOV a zoznamom NÁHRADNÍKOV sa uskutočňujú kedykoľvek počas sezóny podľa aktuálnej situácie.

Presuny hráčov medzi zoznamom NÁHRADNÍKOV a zoznamom HRÁČOV sa uskutočňujú kedykoľvek počas sezóny, ak sa z NÁHRADNÍKA stane HRÁČ.

XII.Preraďovanie hráčov medzi jednotlivými výkonnostnými (farebnými) skupinami sa v prípade potreby uskutočňuje len na začiatku sezóny pred prvým turnajom série VOLLEYTOUR KOŠICKÁ a v polovici aktuálnej sezóny – po Novoročnom turnaji, na základe návrhu hráčov, posudzovacou komisiou.
Návrhy sa zverejňujú výlučne prostredníctvom VOX POPULI do začiatku Novoročného turnaja.

XIII.Posudzovacia komisia pri zaraďovaní hráčov zohľadňuje ich celkovú hernú činnosť, využiteľnosť v kolektíve a všetky ostatné vlastnosti súvisiace s kvalitným výkonom hráča a zapojením do družstva. Posudzovacia komisia sa skladá zo zástupcov aktuálne pôsobiacich družstiev pravidelne sa zúčastňujúcich VOLLEYTOUR KOŠICKÁ. Pri posudzovaní môžu samozrejme svoje rozhodnutia konzultovať so svojím družstvom, alebo s inými hráčmi. Hráčov zaraďujú podľa ich skutočného dlhodobého výkonu, objektívne, tak aby neuprednostňovali potreby jednotlivca či družstva, v prospech vyrovnanosti úrovne hry. Sú zástupcami nielen jednotlivých družstiev ale aj celého kolektívu.

Ak sa posudzuje hráč etablovaný v základnej zostave niektorého družstva, tak posudzovateľ z tohoto družstva sa pre zachovanie objektivity jeho posudzovania nezúčastní.
Ak sa posudzuje nový hráč, pri zaraďovaní do zoznamu, nemusia sa jeho posúdenia zúčastniť všetci posudzovatelia (technicky to nie je možné, nakoľko nie všetci majú možnosť vidieť ho hrať) a definitívne bude posúdený až na najbližšom turnaji ktorého sa zúčastní.

Ak pri posudzovaní dôjde k rovnosti hlasov, vyhradzuje si organizátor po zvážení aktuálnej situácie právo rozhodujúceho hlasu.

Organizátor série si vyhradzuje právo aktualizácie pravidiel (ustanovenia ktoré neboli do pravidiel zaradené na základe hlasovania) v prospech hladkého fungovania série VOLLEYTOUR KOŠICKÁ.

Každý hráč svojou účasťou na turnaji vyjadruje vôľu riadiť sa týmito pravidlami.
http://www.evysledky.com/volejbal/
Volejbal live